دویی از خود برون کردم، یکی دیدم دو عالم را یکی جویم، یکی گویم، یکی دانم، […]